1. Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:

 

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”;
 3. Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë;
 4. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;
 5. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;
 6. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;
 7. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

 1. Në kategorinë “Lektorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:

 

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mbajë së paku gradën shkencore “Doktor”;
 3. Tëketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune profesionale;
 4. Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë;
 5. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;
 6. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;
 7. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;
 8. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

 1. Në kategorinë“Asistent-lektorë”:

 

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mbajë së paku diplomën “ Master i Shkencave ”
 3. Të ketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune profesionale;
 4. Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht gjuhën Angleze, gjuhën Frënge, gjuhën Gjermane, gjuhën Italiane ose gjuhën Spanjolle;
 5. Të ketë njohuri të programeve kompjuterike;
 6. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna;
 7. Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje.

 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

 

 1. Të ketë përvojë në mësimdhënie;
 2. Të ketë realizuar botime në revista shkencore, referime në konferenca dhe/ose pjesëmarrje në projekte të ndryshme shkencore brenda ose jashtë vendit.

 

 

 

Kandidatët konkurentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim.
 2. Curriculum vitae.
 3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent.
 4. Listë notash ( fotokopje e noterizuar ).
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave e titujve (fotokopje e noterizuar). Për diplomat master ose PHD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje.
 6. Dëshmi të pjesmarrjes në konferenca apo seminare, workshop etj. (fotokopje të noterizuar).
 7. Fotokopje e ID.
 8. Dëshmi  penaliteti.
 9. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj ( fotokopje e noterizuar ).
 10. Kopje të botimeve të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 11. Vertetim nga puna (Paga bruto,neto dhe sig. Shoqeror.)

Dokumentat dorëzohen në zyrën e personelit pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

 

 

DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 02 Nëntor 2020

Leave A Comment