URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020

NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së
October 2, 2020
Data Test
October 7, 2020
URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020