URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020

NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së
02/10/2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Programin Erasmus +
12/10/2020
URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020