NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së

NJOFTIM PËR KANDIDIMIN PËR ANËTAR TË KIZ TË UT
02/10/2020
URDHËR Nr.45 Datë, 06.10.2020
06/10/2020
NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KANDIDIMIT PËR ANËTAR NË BORDIN E ADMINISTRIMIT TË UT-së