Bazuar në nenet 42 dhe 76 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet 47 dhe 94 të Statutit të UT, Udhëzimin nr.17, datë 30.07.2019 të MASR , Udhëzimin nr.52, datë 03.12.2015 e MARS, Udhëzimin nr.15, datë 26.05.2020 e MASR, Udhëzimin nr.17, datë 23.06.2020 e MASR dhe në kriteret e përcaktuara prej njësive bazë, me qëllim realizimin me sukses të procedurave të aplikimit dhe të regjistrimit në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës për vitin akademik 2020-2021.

  1. Urdhër Nr.40 datë 30.09.2020

  2. Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

  3. Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020 dhe Udhëzim Nr.17,datë 23.06.2020

  4. MODEL Formular Aplikimi – Master 2020-2021

  5. Shtojca nr. 5

  6. Shtojca nr. 6

  7. Shtojca nr. 7

  8. FATURË PËR ARKËTIM 3.000 Lekë, Program II Studimi

  9. FATURË PËR ARKËTIM 2.000 Lekë

Leave A Comment