UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE

.     .   Kliko këtu -> UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE     .       .

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 2, Datë 30.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, ndryshuar me Udhëzimin nr.l7, datë 30.07.2019, Udhëzimin Nr.l5 datë 26.05.2020 dhe Nr.l7 datë 23.06.2020” të MASR, si edhe në zbatim të Urdhërit të përbashkët të RASH dhe QSHA nr. […]

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 1, Datë 29.10.2020

Tiranë, më 26.10.2020          NJOFTIM   Në zbatim të Udhëzimit nr.l0, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të rregjistrimit në institucionet e Arsimit të Lartë”, ndryshuar me Udhëzimin nr.l7, datë 30.07.2019, Udhëzimin Nr.l5 datë 26.05.2020 dhe Nr.l7 datë 23.06.2020” të MASR, si edhe në zbatim të Urdhërit të përbashkët të RASH dhe QSHA nr. […]

STRUKTURA AKADEMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

.   Kliko ketu -> STRUKTURA AKADEMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Kriteret për pedagogë të jashtëm për simestrin e parë të vitit akademik 2020-2021 si më poshtë vijon:

    Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:   Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”; Të ketë përfunduar studimet në fushën e Drejtësisë brenda ose jashtë vendit me mesatare të lartë; Të zotërojë një prej 5 (pesë) gjuhëve të […]

MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI

. . Kliko këtu -> Broshurë Informuese Master në Kriminologji . .

DATAT E PROVIMEVE PËR SEZONIN E VJESHTËS

. . Kliko ketu ->Datat e Provimeve të sezonit të vjeshtës për Programin e Integruar të Nivelit të Dytë, Viti I dhe Programin Bachelor sistemi me kohë të plotë, Viti II . . . Kliko ketu -> Datat e Provimeve për Programin Master Shkencor & Profesional .