LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE SI PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE JOFITUES NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” DHE NË PROGRAMIN E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË “BACHELOR”

VITI AKADEMIK 2020 – 2021

Nr. Emër Atësi Mbiemër Datëlindje Emërtimi i programit të studimit nga transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) IAL – ja nga transferon studimet Viti  i studimit i ndjekur në vitin akademik 2019 – 2020 Kreditet(ECTS) të grumbulluara nga kandidati Emërtimi i programit të studimit ku  transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) Viti i studimit ku transferohet ECTS e njohura Pikët e akorduara Statusi i kandidatit Fitues/Jofitues Shënime të veçanta
Kriteri 1, mesatarja e shkollës së mesme Kriteri 2, mesatarja e shkollës së lartë Kriteri 3,IAL nga vjen Pikët totale
1 Hygerta Gjin Lleshi 17.12.2000 Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë Universiteti I Shkodres “Luigj Gurakuqi” I 22 Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë   13 8.9 7.33 0 16.23 Jo fitues Nuk kemi program studimi në ciklin e parë Bachelor, Viti i parë dhe i Dytë
2 Eligerta Ridian Hoxha 14.04.2001 Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë Universiteti “Aleksander moisiu” Durres I 29 Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë   13 7.35 8.33 0 15.68 Jo fitues Nuk kemi program studimi në ciklin e parë Bachelor, Viti i parë dhe i Dytë
  Marsela Vladimir Çibukaj 21.3.1984 Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë Universiteti I Romes “Tor Vergata”Itali II   Drejtësi, Bachelor me kohë të plotë             Jo fitues Dokumentacioni nuk është i plotë. Studimet e shkolles se mesme jane te pa ekuvailentuara sipas kërkesave të legjislacionit Shqiptar në fuqi

Leave A Comment