VENDIM Nr. 8 dhe Nr. 9 datë 07.07.2020

RISHPALLJE E LISTAVE TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR, BACHELOR DHE MASTER
07/07/2020
Njoftim per personelin akademik të Fakultetit të Drejtësisë
10/07/2020
VENDIM Nr. 8 dhe Nr. 9 datë 07.07.2020