Link-u i rezultateve të provimit “Kriminalogji-Penalogji”

Vendimi nr. 14 i KIZ dhe Listat bashkëngjitur
06/07/2020
RISHPALLJE E LISTAVE TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR, BACHELOR DHE MASTER
07/07/2020
Link-u i rezultateve të provimit “Kriminalogji-Penalogji”

Rezultatet e notave jane sipas pikeve si me poshte:

40-49 nota 5
50-59 nota 6
60-69 nota 7
70-79 nota 8
80-89 nota 9
90-100 nota 10