PËR PROVIMIN E LËNDËS KRIMINOLOGJI – PENALOGJI

Provimi i lëndës Kriminologji – Penalogji do të zhvillohet në datat 02 dhe 03 Korrik në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në ditë dhe orare të ndryshme sipas listave vijuese.  Studenti duhet të paraqitet 45 minuta para fillimit të turnit përkatës të provimit për të kaluar kontrollet e nevojshme para hyrjes në […]

PËR PROVIMIN E LËNDËS E DREJTË NDËRKOMBËTARE PENALE

Provimi i lëndës E Drejtë Ndërkombëtare Penale do të zhvillohet në datat 29 dhe 30 Qershor në oraret 9:00 dhe 12:00. Provimi do të zhvillohet në ditë dhe orare të ndryshme sipas listave vijuese.  Studenti duhet të paraqitet 45 minuta para fillimit të turnit përkatës të provimit për të kaluar kontrollet e nevojshme para hyrjes […]

SQARIM NE LIDHJE ME NIVELIN E GJUHES SE HUAJ

RIKUJTESË   Në vijim të njoftimeve të mëparshme, rikujtojmë studentët e programit të ciklit të dytë të studimeve “Master Shkencor” viti II, se duhet të dorëzojnë pranë Sekretarisë Mësimore të FDUT dëshminë e mbrojtjes së gjuhës së huaj sipas përcaktimeve në  nenin 76, pika 4 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në […]

SQARIM NE LIDHJE ME NIVELIN E GJUHES SE HUAJ

Ne vijim te njoftimeve te meparshme, ju rikujtojme se niveli i gjuhes se huaj duhet te jete  sipas percaktimeve te  nenit 76 pika 4 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, i cili sanksionon se “Kriter pranimi  në një program studimi të ciklit të […]

FATURA PER ARKETIM

.   FATURA PER ARKETIM BACHELOR   FATURA PER ARKETIM BACHELOR, VITI 1, 2, 3 DEGA II   .

LISTA EMERORE E STUDENTEVE TE CIKLIT BACHELOR , TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIM TE TARIFES SE SHKOLLIMIT SI REZULTAT I MESATARES MBI 6, NË ZBATIM të VKM nr.778, datë 26.12.2018,PER VITIN AKADEMIK 2019-2020.

MANDATET E TARIFAVE TE SHKOLLIMIT JANE NE WEBSITE : WWW.FDUT.EDU.AL PAGESA KRYHET NE BANKE/POSTE DHE KOPJA E PAGESES DOREZOHET NE ZYREN E FINANCES. AFATI PER KRYERJEN E PAGESES PER VITIN 3 (BACHELOR) DHE VITIN E 2 (MASTER SHKENCOR,MASTER PROFESIONAL, BUSINESS LAW)ESHTE DERI NE DATEN 25.07.2020, PER VITET E TJERA TE CIKLIT BACHELOR DHE MASTER AFATI […]