Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020

Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020
14/05/2020
Mbi vendimin e Senatit Akademik_Nr. Extra, date 21/05/2020
22/05/2020
Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020