Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020

Njoftim per Vendimin nr.12 date 12.05.2020 te KIZ te UT
12/05/2020
Vendim Nr. 4 dhe Nr. 5 datë 18.05.2020
18/05/2020
Vendimi i Dekanatit të FDUT nr.15, datë 07.05.2020