Fletet e aplikimit dhe vertetimet e regjistrimit per SA dhe autoritete