Rregullore e zgjedhjeve ne UT

NJOFTIM MBI VENDIMET E KIZ TE UT
03/05/2020
Fletet e aplikimit dhe vertetimet e regjistrimit per SA dhe autoritete
04/05/2020
Rregullore e zgjedhjeve ne UT