Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor Civil Viti i Parë

Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Profesional EU Business Law
06/04/2020
VENDIM Nr.47, datë 14.04.2020
22/04/2020
Njoftim per studentet e programit te studimit te ciklit te dyte Master Shkencor Civil Viti i Parë

Rikujtes!
Ky njoftim eshte vetem per studentet qe nuk e kane zgjedhur lenden me zgjedhje.

Me qellim realizimin e planit mesimor duhet te zgjidhni,  nga grupi i lëndëve me zgjedhje,  një nga lëndët e meposhtme :

 1. Zhvillime bashkëkohore të marrëdhënieve pasurore në familje

 2. Demi kontraktor dhe jashtëkontraktor

 3. Qeverisja e korporatave dhe titujt financiarë

 4. E drejta tregtare ndërkombetare

 5. Financë dhe kontabilitet për juristet

 6. E Drejta e krahasuar civile

 7. E Drejta sindikale europiane

 8. Kontratat konsumatore

 9. E Drejta e informimit dhe e komunikimit në internet

 10. E Drejta e medias audiovizive

 11. E Drejta e pronësisë industriale

Në adresën e email marsela.zurbo@fdut.edu.al nga data 24.03.2020 deri me 14.04.2020 duhet te dergoni :

EMER,  MBIEMER,  GRUPIN E SEMINARIT,  PROGRAMIN E STUDIMIT DHE EMERTIMIN  E NJE LËNDE QE KENI PERZGJEDHUR