Studentet e meposhtem duhet te paraqesin ne Zyren e Finances brenda dates 21.02.2020 ,nr.llogarise te hapur prane bankes Credins.

Ngritja dhe Funksionimi i Organeve të Drejtësisë
16/02/2020
Zbatimi i reformës në lidhje me arsimin juridik, edukimin ligjor dhe ndihmën juridike
03/03/2020
Studentet e meposhtem duhet te paraqesin ne Zyren e Finances brenda dates 21.02.2020 ,nr.llogarise te hapur prane bankes Credins.
NR EMER MBIEMER
1 Jetlinda Ademaj
2 Rafaela Myrselaj
3 Nefelja Prasta
4 Elda Ademaj