GRUPET E VITIT TE PARE PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE VITI AKADEMIK 2019 – 2020

KLIKO KETU -> GRUPET E VITIT TE PARE PER CDO GABIM DREJTSHKRIMOR EMER-ATESI-MBIEMER SHKRUANI TE ADRESA E EMAILIT: info@fdut.edu.al

DOKUMENTACIONI PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DOREZOHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE (KATI I) NE DT.14.10.2019-08.11.2019

DOKUMENTACIONI I KATEGORIVE PER  PERJASHTIM/REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES (KATI II) INFORMACIONIN NE LIDHJE ME DOKUMENTAT E KERKUARA MUND TA GJENI NE WEBSITE : NE DT.14.10.2019-08

Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin e burses financiare per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019

Pika Kategoria Dokumentacioni I nevojshëm a) Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim nga Njesia administrative vendore që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike b) Bashkëshortët që kanë fëmijë dhe janë të dy studentë, përfitojnë secili bursë financiare; Çertifikate familjare, kopje id, Vertetim studenti nga institucionet […]

Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas vkm 40, datë 23.01.2019

Pika Kategoria Dokumentacioni I nevojshëm i) Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim nga Njesia administrative vendore që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike ii) Bashkëshortët që kanë fëmijë dhe janë të dy studentë, përfitojnë secili bursë financiare; Çertifikate familjare, kopje id, Vertetim studenti nga institucionet […]

PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Bazuar ne VKM. Nr.780, date 26.12.2018, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të dytë përpërgjysmim nga tarifa vjetore e shkollimit është si vijon:  1-Studentet me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te Komisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune, Studente qe nuk shikojne ( Verber)/ tetraplegjike/ paraplegjike/ me aftesi te kufizuar […]

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës në Spanjë.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara  në e-mailin:  iro@unitir.edu.al. Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me proçedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit në Slloveni.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara  në e-mailin:  iro@unitir.edu.al.  Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me proçedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.