Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara  në e-mailin:  iro@unitir.edu.al.  Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me proçedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Leave A Comment