NJOFTIM

PER TRAJTIMIN ME BURSE, PERJASHTIM/ REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2019-2020 Në zbatim të Ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2018 “ Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në […]

Kriteret për pedagogë të jashtëm për simestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 si më poshtë vijon:

  Në kategorinë “Profesorë”, kandidati duhet të plotësojë këto kritere të përgjithshme:   Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; Të mbajë së paku titullin akademik “Profesor i asociuar”; […]