PER TRAJTIMIN ME BURSE, PERJASHTIM/ REDUKTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2019-2020

  • Në zbatim të Ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2018 “ Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”,
  • VKM-së nr.779, datë 26.12.2018” Për përcaktimin e kategorive që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”
  • VKM-së nr.40 datë 23.01.2019 “ Për përcaktimin e kategorive që plotësojnë kriteret e pranimit në ciklin e parë të studimeve dhe  përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”
  • VKM-së nr.778, datë 26.12.2018 “ Për miratimin e kufirit maksimal të të tarifës vjetore për studentët që ndjekin studimet në IAL publike, në një programi të ciklit të parë të studimeve”
  • VKM-së 780, datë 26.12.2018 “ Për përcaktimin e kategorive që plotësojnë kriteret epër uljen e tarifës vjetore  të studimit në ciklin e dytë në IAL publike
  • VKM-së 784, datë 26.12.2018 “ Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore  për studentët e shkëlqyer dhe studentët në nevojë”
  • VKM-së 39, datë 23.01.2019 “ Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore  për studentët e shkëlqyer dhe studentët në nevojë”

Mbledhja e dokumentacionit për studentët që përfitojnë bursë sipas kritereve të përcaktuar në VKM, si dhe studentët që u përkasin kategorive përjashtimore ose reduktimin të tarifës sipas cikleve të studimit do fillojë me fillimin e vitit akademik 2019-2020.

NGA DATA 14.10.2019-08.11.2019

Leave A Comment