Lidhur me procesin e votimit që do të zhvillohet sot ditë e hënë, datë 24.06.2019, ora 13:00, për zgjedhjen e anëtarëve të “Komisionit të përhershëm për dhënien e gradës shkencore “Doktor”, duke marë në konsideratë disa reagime lidhur me mënyrën e votimit, propozohet për Asamblenë e Personelit Akademik edhe një mënyrë e dytë votimi të cilën do ta gjeni bashkëlidhur.

Në çdo rast, do të jetë në vlerësimin e Asamblesë të Personelit Akademik për të vendosur mënyrën me të cilën do të zhvillohet procesi i votimit.

 KLIKO -> Fleta e Votimit dhe Aneksi

Leave A Comment