Ne vijim te emailit te dates 13 Qeshor 2019, ju rikujtojme se niveli i gjuhes se huaj duhet te jete  sipas percaktimeve te  nenit 76 pika 4 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, i cili sanksionon se “Kriter pranimi  në një program studimi të ciklit të dytë “Master i shkencave” është njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.” dhe në pikën 3 të Udhëzimit Nr. 52, datë 3.12.2015, “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”,  i cili percakton se “Për pranimi  në programet e studimit të ciklit te dytë kandidati duhet të ketë njohje të gjuhës së huaj, ndërmjet nivelit B1 dhe nivelit C1” ( shih: Udhezim_nr.52_dt_03.12.2015-per-gjuhen-e-huaj ),  

Ne lidhje me deshmine e gjuhes se huaj per studentet e  Masterit Shkencor , komisionet e vleresimit te temave te diplomes  dhe studentet duhet te mbajne parasysh faktin  qe te kene me vete  deshmine  e gjuhes se huaj  ne momentin e mbrojtjes se temes te diplomes.

 

Pas perfundimit te vleresimit, komisionet i depozitojne deshmite e gjuhes se huaj  dhe procesverbalet e notave prane departamenteve perkatese.

 

Departamentet, procesverbalet e notave dhe deshmite e gjuhes se huaj i dorrezojne prane Sekretarise Mesimore.

 

Per studentet e Masterit Profesional NUK kerkohen njohuri te gjuhes se huaj.

Leave A Comment