Ne lidhje me deshmine e gjuhes se huaj, bazuar në nenin 76 pika 4 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, i cili sanksionon se “Kriter pranimi në një program studimi të ciklit të dytë “Master i shkencave” është njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.” dhe në pikën 3 të Udhëzimit Nr. 52, datë 3.12.2015, “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”,  i cili sanksionon se “Për pranimin në programet e studimit të ciklit te dytë kandidati duhet të ketë njohje të gjuhës së huaj, ndërmjet nivelit B1 dhe nivelit C1” (shih https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2014/08/Udhezim_nr.52_dt_03.12.2015-Niveli-i-Gjuhes-se-Huaj.pdf ),  te gjithe studentet te marrin masa per t’u pajisur me deshmine e gjuhes se huaj me qellim qe te jete pjese e dosjes se pranimit.

 

Per Masterin Profesional NUK kerkohen njohuri te gjuhes se huaj.

Leave A Comment