Temat e miratuara nga Departamenti i te Drejtes Civile per studentet e ciklit te dyte te studimeve Master Shkencor dhe Profesional Civil

 

 

Temat per lendet: E drejtë kontraktore e Avancuar; E drejtë kontraktore e Aplikuar;

Demi kontraktor dhe jashtekontraktor; Kontratat e konsumatorit;  Profesionet e Lira.

 1. Mënyrat kryesore të shuarjes së detyrimeve.
 2. Mjetet që sigurojnë përmbushjen e detyrimeve.
 3. Mjetet reale që sigurojnë përmbushjen e detyrimeve
 4. Mjetet personale që sigurojnë përmbushjen e detyrimeve.
 5. Barrët siguruese. Një garanci reale e përmbushjes së detyrimeve.
 6. Begatimi pa shkak.
 7. Kontrata në dobi të personit të tretë.
 8. Parimet kryesore të cilat udhëheqin të drejtën kontraktore.
 9. Autonomia e vullnetit në të drejtën kontraktore.
 10. Kontrata e shitjes dhe parashikimi i saj në legjislacionin shqiptar.
 11. Kontrata e shitjes e parë në vështrim krahasues.
 12. Kontrata e dhurimit në legjislacionin shqiptar.
 13. Kontrata e dhurimit e parë në vështrim krahasues.
 14. Kontrata e shitjes së sendeve të paluajtshme.
 15. Revokimi i kontratës së dhurimit.
 16. Një këndvështrim krahasimor i figurës së dëmit jopasuror.
 17. Dëmi jashtëkontraktor dhe përgjegjësia që lind nga shkaktimi i tij.
 18. Figurat e dëmit jopasuror të njohura nga jurisprudenca shqiptare.
 19. Shpërblimi i dëmit jopasuror dhe praktika shqiptare.
 20. Përmasat e dëmit jopasuror sipas doktrinës dhe praktikës gjyqësore.
 21. Përgjegjësia civile nga shkaktimi i dëmit moral sipas të drejtës shqiptare dhe të huaj.
 22. Kontrata Leasing dhe parashikimi i saj në legjislacionin shqiptar.
 23. Kontratat elektronike dhe parashikimi i tyre në legjislacionin shqiptar.
 24. Kontrata e sipërmarrjes në legjislacionin shqiptar.
 25. Kontrata e qirasë sipas legjislacionit shqiptar.
 26. Kontrata e qirasë e parë në vështrim krahasues.
 27. Kontrata e agjensisë dhe risitë më të fundit të kësaj kontrate në legjislacionin shqiptar.
 28. Kontrata e transportit në legjislacionin shqiptar.
 29. Kontrata e enfiteozës në legjislacionin shqiptar.
 30. Kontrata e sigurimit në legjislacionin shqiptar.
 31. Kontrata e kredisë bankare.
 32. Risitë e ligjit të avokatisë në të drejtën shqiptare.
 33. Noteria dhe evoluimi i këtij insitucioni në të drejtën shqiptare.
 34. Vështrim krahasues ndërmjet Kontratës së  Dhurimit dhe Trashëgimisë Testamentare
 35. Kontrata e Tregëtise Elektronike E-Commerce dhe risitë që sjell në legjislacionin Shqiptar .
 36. Kontrata leasing. Aspekte materiale dhe Proceduriale.
 37. Kontrata e shitjes konsumatore.
 38. Kontratat e lidhura ne largesi. Praktika e GJDBE dhe risite ne legjislacionin shqiptar.
 39. Parimet e legjislacionit të BE-së në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Reflektimi i tyre në legjislacionin kombëtar.
 40. Kushtet e padrejta në kontratat me konsumatoret. Praktika e GJDBE, praktika e gjykatave shqiptare dhe e institucioneve publike.

 

TEMA NË ZAM (Master Shkencor & Profesional)

 1. Ndërmjetësimi në Shqipëri në kuadër të ndryshimeve të fundit legjislative
 2. Ekzekutimi i marrëveshjeve të ndërmjetësimit
 3. Doktrina e kompetenz-kompetenz në arbitrazhin tregtar
 4. Parimi i lis pendesnë arbitrazhin ndërkombëtar
 5. Shtrirja e marrëveshjes së arbitrazhit mbi palët e treta
 6. Ligji i aplikueshëm për marrëveshjen e arbitrazhit
 7. Ekspertimi në arbitrazhin tregtar
 8. Përdorimi i provave të marra në mënyrë të paligjshme në arbitrazh
 9. Arbitri i urgjencës
 10. Arbitrueshmëria objektive

ARBITRAZH NDËRKOMBËTAR (Master Profesional) 

 1. Transparenca në arbitrazhin ndërkombëtar
 2. Juridiksioni ratione materiae në arbitrazhin e ICSID
 3. Masat e sigurimit te padisë në arbitrazhin e ICSID
 4. Pavlefshmëria e vendimit të arbitrazhit të ICSID
 5. Ekzekutimi i vendimeve të arbitrazhit të investimeve

 

Tema për Pronësinë Intelektuale:

 1. Reflektime mbi ndryshimet ligjore në kuadër të përafrimit të ligjit “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera tëlidhura me të” me Direktivat e Bashkimit Europian.
 2. Sfida të mbrojtjes të drejtave të autorit në ambjentin digjital.
 3. E ardhmja e të drejtave personale jopasurore të autorit, prespektive krahasuese me BE.
 4. Roli i administrimit kolektiv në ponësinë intelektuale. Zhvillime dhe sfida.
 5. Analizë e kontratave të kalimit të të drejtave në fushën e pronësisë intelektuale, qasje të doktrinës dhe praktikës gjyqësore.
 6. Aspekte të mbrojtjes së të drejtave pasurore të autorit.
 7. Parimet bazë të të drejtave së autorit dhe dhe të drejta te tjera te lidhura me te në botë.
 8. Trajimi ligjor i kufizimeve të mbrojtjes të të drejtave të autorit sipas rregullimit sekondar të BE-së.
 9. Kontrata e Botimit.
 10. Sfida të mbrojtjes të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit në Shqipëri.
 11. Aspekte të mbrojtjes së të drejtave të lidhura, në kuadër të akteve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 12. Vështrim i përgjithshëm i rasteve që lidhen me shkeljen e të së drejtës së autorit.
 13. Aspekte të origjinalitetit dhe riprodhimit sipas ligjit “Për të drejtat e autorit dhe të drejta te tjera te lidhura me te”, referencë e posacme te fotografitë.
 14. Fair use dhe mbrojtja e të drejtave të autorit.
 15. Cështje që lidhjen me rishitjen e veprës origjinale të autorit dhe përafrimi me legjislacionin Europian.
 16. Koncepti i veprave të prejardhura sipas legjislacionit Europian, në kontekstin e digjitalizimit.
 17. Aspekte rregulluese të kontratës së produksionit/prodhimit audiovizual.
 18. Juridiksioni për shkeljen e të drejtës së autorit në kontekstin ndërkombëtar.
 19. Rëndësia e domenit publik në të drejtën e autorit.
 20. Zhvillimet dhe trendet e të drejtave të autorit në të ardhmen.

 

 

Tema per lendet “E drejta e avancuar e shoqërive tregtare”, “ E drejta e biznesit” dhe “Qeverisja  e korporatave”:

 

Prof. Dr. Argita Malltezi

 1. Analize krahasuese e personalitetit juridik te shoqerive tregtare shqiptare dhe te huaja, rastet e shpimit te vellos.
 2. Kontrata e shoqerise se thjeshte krahasuar me legjislacionet e vendeve europiane dhe problematikat ne legjislacionin shqiptar
 3. Personi fizik tregtar
 4. Rregjimi i pavlefshmerise ne shoqerite tregtare

 

Dr. Armela Kromici

 

 1. Konkurrenca në prokurimet publike;
 2. Marrëdhënia ndërmjet unionit të kursim kreditit dhe shoqërive të kursim kreditit anëtare;
 3. Detyrimet dhe të drejtat e administratorit të falimentimit;
 4. Vështrim krahasues mbi ligjin për partneritetit publik privat;
 5. Detyrat dhe përgjegjësisë e këshillit (të administrimit/mbikëqyrës) të shoqërive aksionare të dimensioneve të mëdha;

Dr. Jonida Rustemaj

 1. Zhvillimi i kontratave e-commerce dhe sfidat ne legjislacion.
 1. Veli i shoqerise ne kontekstin e grupeve: veshtrim praktik dhe krahasues.
 2. Prokurimi elektronik.
 3. Instrumentet e Negociueshme (Çeku, Kambiali dhe Premtim-Pagesa)

 

Temat per lenden E drejte e sigurimeve

 1. Risigurimi, natyra kontraktuale, evoluimi dhe format e tij.
 2. Pensioni privat versus pensionit publik
 3. Kushtet e padrejta në kontratën e sigurimit dhe mbrojtja e konsumatorit
 4. Trajtimi i dëmit jopasuror, në sigurime në këndvështrimin e praktikës gjyqësore shqiptare dhe europiane
 5. Trajtimi i dëmit pasuror, në sigurime në këndvështrimin teorik dhe praktik.
 6. Aspekte juridike të sigurimit të jetës dhe llojet e tij
 7. Dëmi biologjik, si kategori e dëmit jopasuror dhe praktika gjyqësore lidhur me të.
 8. Sigurimi i marinës, evoluimi, natyra kontraktuale dhe format e saj.
 9. Përgjegjësia civile nga shkaktimi i dëmit jopasuror në fushën e sigurimeve
 10. Përqasja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve dhe praktika e BE/GjED-së në këtë fushë
 11. Elementi i huaj në trajtimin e dëmit jashtëkontraktor në kontratën e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.

Tema per lenden “Familjare e avancuar”  Dr. Eniana QARRI

 1. Problematika bashkëkohore mbi kushtet e lidhjes së martesës. E drejta për të lidhur martesë dhe për të krijuar familje e personave të të njejtës gjini.
 2. Mbrojtja dhe zgjerimi i të drejtës për jetë familjare në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian.
 3. Identiteti gjinor i individit. E drejta e njohjes së gjinisë së preferuar në legjislacionin shqiptar dhe jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.
 4. Familja dhe martesa në të drejtën islame. Një vështrim i krahasuar me legjislacionin shqiptar. përzgjedhur
 5. Zgjidhja e martesës me pëlqimin reciprok të bashkëshortëve. Analizë e jurisprudencës shqiptare.
 6. Regjimi juridik i administrimit të pasurisë së fëmijës nga prindërit dhe kujdestari i tij. Analizë e jurisprudencës shqiptare. përzgjedhur
 7. Aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës. Analizë e legjislacionit shqiptar, akteve ndërkombëtare dhe jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.
 8. Analizë e praktikës gjyqësore mbi vërtetimin dhe kundërshtimin e atësisë. Roli i analizës gjenetike të ADN-së.
 9. Roli i Komisionit Europian për të Drejtën Familjare (CEFL) në krijimin e të drejtës familjare europiane. Parimet e CEFL-së dhe vështrim i krahasuar i tyre me legjislacionin shqiptar.
 10. Regjimi juridik i veprimtarive tregtare të krijuara nga bashkëshortët gjatë martesës. Mbrojtja e pasurisë së familjes nga kreditorët e bashkëshortit sipërmarrës.

Tema per lenden “E drejte e konkurences”

1) Zhvillime te disiplines se marreveshjeve te ndaluara ne te drejten e konkurrences;

2) Analize e figurave te vecanta te marreveshjeve te ndaluara ne te drejten e konkurrences; 3) Abuzimi me poziten dominuese ne te drejten e konkurrences- zhvillime;

4) Analize e figurave te vecanta te abuzimit me poziten dominuese;

5) Kontrolli i perqendrimeve ne te drejten e konkurrences;

6) Ndihmat shteterore ne te drejten e konkurrences;

7) Zbatimi i normatives ne fushen e marreveshjeve dhe abuzimit me poziten dominuese;

8) Analize e politikes se konkurrences ne Bashkimin Evropian;

9) Zhvillime te se drejtes se konkurrences ne Shqiperi;

10) Zhvillime te se drejtes kontraktore ne BE.

11) Nje veshtrim mbi abuzimin e shoqerive dominuese dhe demin antitrust;

12) Autoriteti shqiptar dhe politika e konkurrences;

13) Roli i Institucioneve Te BE-se dhe atyre kombetare ne politiken e konkurrences; 14) Marreveshjet e ndaluara- perjashtimi nga ndalimi;

15) Tregu I vetem dixhital dhe politika e konkurrences.

 

      Tema ne lenden “Nderkombetare private europiane” Master Shkencor

 1. Rregullorja Bruksel 1 Juridiksioni krahasuar
 2. Rregullorja Bruksel 2 krahasuar
 3. Rregullorja Bruksel 4 krahasuar
 4. Rregullorja Roma 1 krahasuar
 5. Rregullorja Roma 2 krahasuar
 6. Detyrimet kontraktore ne te drejten nderkombetare private krahasuar
 7. Drejta familjare ne te drejten nderkombetare private krahasuar
 8. Klauzola arbitrale ne te drejten nderkombetare private krahasuar
 9. Trashgimia ne te drejten nderkombetare private krahasuar
 10. Ekzekutimi i vendimeve te gjykatave te huaja krahasuar
 11. Pronesia industriale nen kendveshtrimin e se drejtes nderkombetare private

 

Master professional

 

 1. Rregullorja Bruksel 1 Juridiksioni procedura
 2. RregullorjaBruksel2 pjesa e pare
 3. RregullorjaBruksel 4 certifikataeuropiane
 4. Rregullorja Roma 1 detyrimi kontraktor
 5. Rregullorja Roma 2 detyrimi jashkontraktor
 6. Detyrimet kontraktore ne te drejten nderkombetare private pjesa e vullnetit
 7. Drejta familjare ne te drejten nderkombetare private krahasuar pjesa e rregjimit pasuror
 8. Klauzola arbitrale ne te drejten nderkombetare private krahasuar pjesa e marreveshjes
 9. Trashgimia ne te drejten nderkombetare private krahasuarajo ligjore
 10. Ekzekutimi i vendimeve te gjykatave te huaja dhe njohja
 11. Zhvillime moderne te se drejtes nderkombetare private

 

Tema per lenden  ”E drejte e krahasuar evropiane e punes”; ”Politikat migratore te punesimit” Prof.as. Dr. ILir Rusi

 1. Migrimi dhe emigrimi për motive punësimi.
 2. Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi në marrëdhëniet e punës në këndvështimin

krahasues.

 1. Llojet e kontrata vetë punës në këndvështrimin krahasues.
 2. Kontrata individuale e punës në aspektin krahasues.
 3. Marrëdhënia e punës sipas legjislacionit Shqiptar dhe atij Kosovar.
 4. Livizja e lirë e punonjësve në kuadër të zgjerimit të BE.
 5. Kontrata kolektive e punës në këndvështrimin krahasues.
 6. Mbrojtja e të miturve në marrëdhëniet e punës sipas legjislacionit shqiptar dhe

atij ndërkombëtar.

 1. Përfundimi I marrëdhënie vetë punës në aspektin krahasues.
 2. Trajtimi I organizatave sindikale në këndvështrimin krahasues.
 3. Siguria dhe Shëndeti në punë në BE.
 4. Statusi I punëdhënësit dhe punëmarrësit në marrëdheniet e punës.

 

 1. Vështrim krahasues I të drejtës sindikale ndërmjet legjislacionit shqiptar dhe atij

frances.

 1. Politikat e punësimit në Shqipëri krahasuar me politikat e BE.
 2. Tregu I punës në aspektin krahasues.
 3. Trajtimi I aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale në këndvështrimin

krahasues.

 1. Mbrojtja e kategorive të vecanta të punë marrësve në Shqipëri dhe në Europë.
 2. Përafrimi I legjislacionit shqiptar të punës me atë europian.
 3. Marrëdhëniet e punës në sektorin public në këndvështrimin krahasues.
 4. E Drejta e grevës në aspektin krahasues.

 

Tema ne lenden “Nderkombetare e punes”

 1. Zhvillimi I konceptit “pune e denje “ ne kuader te zhvillimeve dhe akteve te Organizates Nderkombetare te Punes
 2. Parimi ‘Per ndalimin e punes se detyruar’ dhe problematikat e sotme lidhur me format e ndryshme te ‘skllaverimit modern’
 3. Trajtimi juridik I formave te reja te marredhenies se punes
 4. Trajtim juridik I politikave per ndalimin e punesimit te paligjshem te te miturve
 5. Fleksibiliteti ne tregun e punes dhe politikat e pershtatshme te punesimit
 6. Mbrojtja e kategorive te vecanta te punemarresve
 7. Trajtimi I barabarte ne shperblim dhe problematikat lidhur me diferencat gjinore ne page
 8. Veshtrim krahasues lidhur me trajtimin juridik te parimit per ndalimin e diskriminimit ne punesim”
 9. Kontratat kolektive si burime profesionale te rendesishme dhe efikasiteti I tyre
 10. Roli I Organizates Nderkombetare te Punes ne kuader te problamatikave aktuale ne punesim

 

Temat  ne lendën “E drejte toke” “Planifikim teritori” “Sistemi I mbrojtjes sociale per te mitur”

 1. Procesi I privatizimit te tokes pas viteve 90.
 2. Praktika gjyqesore lidhur me procesin e privatizimit te tokes.
 3. Procesi I kthimit dhe kompensimit te pronave analize krahasimore
 4. Praktika gjyqesore lidhur me procesin e kthimit dhe kompensimit te pronave.
 5. Procesi I legalizimit te ndertimeve pa leje, analize krahasimore.
 6. Praktika gjyqesore lidhur me procesin e legalizimit te ndertimeve informale.
 7. Sistemi I rregjistrimit te tokes ne kendveshtrim krahasimor.
 8. Sistemi I perkujdesjes sociale per femijet me aftesi te kufizuara.
 9. Sistemi I perkujdesjes sociale per femijet e ngujuar.
 10. Sistemi I perkujdesjes sociale per femijet jashte kujdesit prinderor.
 11. Divorci dhe efektet e tij tek femijet.
 12. Perkujdesja alternative per femijet ne nevoje, trajtim krahasimor.
 13. Biresimi si forme e perkujdesjes alternative per femijet ne kendveshtrim krahasues.
 14. Sistemi I planifikimit dhe zhvillimit te territorit ne shqiperi.

 

Leave A Comment