Fakulteti i Drejtesise, mbeshtetur nga prezenca e OSBE-së, ne kuader te nje Granti te ambasadës britanike po zbaton nje projekt per ngritjen e një programi master ndërdisiplinor në fushën e kriminologjisë, i cili u prezantua e nje aktivitet per kete qellim ne daten 19 Mars 2019. 

Programi master do të përmirësojë kapacitetet kërkimore të profesionistëve, akademikëve dhe politikëbërësve në identifikimin e shkaqeve themelore të krimeve. Projekti parashikon, ndër të tjera, zhvillimin e strukturës dhe të kurrikulës për Programin Master nëKriminologji, ngritjen e kapaciteteve të Universitetit të Tiranës për ta administruar programin, dhe mbështetjen e kursit të parë dyvjeçar.

KLIKO -> FOTO

Leave A Comment