Departamenti Civil, Fakulteti i Drejtesise, UT ne bashkepunim me Departamentin  e  se Drejtes, Fakulteti Ekonomik, Universiteti  Aleksander Xhuvani, Elbasan dhe Fakultet dhe Departamentin  e Drejtësise, Fakulteti i Shkencave Politike- Juridike,  Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës, organizuan ne daten 23 Nentor 2018 Konferencën Shkencore Kombetare me teme ” E Drejta Private dhe problematikat  e saj ne Legjislacionin SHqiptar”.