PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË QË PËRJASHTOHEN QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Bazuar ne V.K.M Nr. Nr. 269, date 29.03.2017, dokumentacioni qe duhet te dorezojne studentet e ciklit te pare per tu perjashtuar nga tarifa vjetore e shkollimit eshte si vijon:

1-Studentet me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te Komisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune, Studente qe nuk shikojne ( Verber)/ tetraplegjike/ paraplegjike/ me aftesi te kufizuar

 1. Fotokopje te noterizuar te Vertetimit te K.M.P.V-se ( Komisionit te percaktimit te verberise) ose te Vertetimit te K.M.C.A.P-se ( Komisionit te caktimit te aftesise per pune)
 2. Vertetimi origjinal nga njesia e veteqeverisjes vendore per masen e pageses se verberise/ paaftesise qe merr studenti;
 3. Vertetimi nga shoqata e te verberve te Shqiperise ose nga shoqata perkatese
 4. Fotokopje e noterizuar e Librezes se Verberise/ Fotokopje e noterizuar e statusit te paraplegjikut/ teraplegjikut;
 5. Fotokopje e kartes se identitetit te studentit;
 6. Vertetim studenti

2- Studentet femije te personave/familjes me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te KMCA-se per pune, fami]jet e te cileve trajtohen/perfitojnë nga ligji nr. 9355, date 10.3.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te ndryshuar, ndihme ekonomike te plote apo te pjesshme nga njesite e veteqeverisjes vendore

 1. Kopje origjinale ose e noterizuar e Vetetimit te KMCAP-se ( Komsionit te caktimit te aftesise per pune) per studentin me prinder me aftesi te kufizuar ( invalid pune, invalid paraplegjik, invalid tetraplegjik);
 2. Vertetim qe leshon shoqata e invalideve te punes se rrethit perkates se bashku me fotokopjen me vule te njome te Deshmise se Invalidit te Punes te perfituar sipas statusit te invalidit te punes;
 3. Vertetim origjinal te institutit te sigurimeve shoqerore per pagesen e pensionit te invaliditetit;
 4. Vërtetim nga njesia e veteqeverisjes vendore per masen e ndihmes ekonomike te plote apo te pjesshme qe perfiton familja e studentit;
 5. Fotokopje te kartes se identitetit te studentit;
 6. Vertetim studenti
 7. Çertifikate familjare

3- Studentet, famiijet e te cileve trajtohen /perfitojne ndihme ekonomike te plote apo te pjesshme nga njesite baze te veteqeverisjes vendore,

 1. Vertetim nga njesia e veteqeverisjes vendore ne lidhje me masen e ndihmes ekonomike qe perfiton familja. Vertetimi i ndihmes ekonomike duhet te kete te shenuar numrin e dosjes dhe te jete shenuar qarte shuma e ndihmes ekonomike (me shifra dhe me fjale), si dhe masa e ndihmes ekonomike (e plote ose e pjesshme). Vertetimi duhet te jete me numer protokolli, te jete neneshkruar nga pergjegjegjesi i seksionit te ndihmes ekonomike dhe kryetari i njesise se veteqeverisjes vendore dhe te jete i vulosur. Nuk pranohen vertetime me korrigjime te pafirmosura nga personat pergjegjes dhe te pavulosura.
 2. Fotokopje te kartes se identitetit te studentit;
 3. Vertetim studenti
 4. Çertifikate familjare

4- Studenteve deri ne moshen 25 vjeç, qe kane vetem njerin nga prinderit, pasi prindi tjeter eshte ndare nga jeta, me te ardhura vjetore te familjes te pamjaftueshme per perballimin e kostos se studimeve;

 1. Çertifikate vdekjeje e prindit qe u eshte ndare nga jeta;
 2. Vertetime qe vertetojne te ardhurat vjetore te familjes, si me poshte:
 1. Vertetim nga njesia e veteqeverisjes vendore qe familja perfiton ndihme ekonomike si familje ne nevoid;
 2. Vertetimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve qe asnje nga familjaret e studentit ( personat mbi 18 vjec) nuk ushtrojne aktivitet privat;
 3. Vertetime nese prinderit apo ndonje pjesetar i familjes mbi 18 vjec jane te rregjistruar si punekerkues te papune (nga zyra e punes);
 4. Vertetim familjarisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore (nese perfitojne pension ose jo).
 5. Vertetim nese familjaret kane toke ose pasuri te palujtshme fitimprurese ne pronesi;
 6. Çertifikate familjare
 7. Vertetim studenti

5-Studentet, qe kane perfituar statusin e jetimit, deri ne moshen 25 vjeç;

 1. a) Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. b) Certefikaten e vdekjes se dy prinderve;
 3. c) Fotokopje e noterizuar e statusit te jetimit te perfituar nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise;
 4. d) Vertetim studenti

6-Studentet deri ne moshen 25 vjeç, qe kane humbur kujdestarine prinderore me vendim gjykate te formes se prere:

 • Rasti kur studenti e ka humbur pergjegjesine prinderore nga te dy prinderit;
 1. Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. Vendim gjykate i formes se prere qe studenti ka humbur pergjegjesine prinderore ( nga te dy prinderit) ( Kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit te gjykates)
 • Rasti kur studenti e ka humbur pergjegjesine prinderore nga njeri prind dhe prindi tjeter nuk jeton;
 1. Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. Vendim gjykate i formes se prere qe studenti ka humbur pergjegjesine prinderore ( nga njeri prind) ( Kopje origjijnale ose kopje e noterizuar e vendimit te gjykates)
 3. Certefikate vdekjeje e prindit tjeter;
 4. Vertetim studenti

7-Studentet deri ne moshen 25 vjeç, qe jane identifikuar si viktima te trafikut te qenieve njerezore dhe kane perfituar statusin ligjor per trajtim si viktima te trafikut te qenieve njerezore;

 1. a) Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. b) Vertetim nga Ministria e Mireqenies Sociale ose Ministria e Brendshme qe kane perfituar statusin ligjor per trajtim si viktima te trafikut te qenieve njerezore;

8- Studentet femije te punonjesve te Polidse se Shtetit, te Gardes se Republikes, te Sherbimit te Kontrollit te Brendshem, te Policise se Mbrojtjes nga Zjarri dhe te Shpetimit, te Forcave te Armatosura, te Sherbimit Informativ Shteteror dhe te Policise se Burgjeve, qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres, te konfirmuar nga ministria pergjegjese per punet e brendshme dhe ajo e mbrojtjes;

 1. a) Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. b) Çertifikate vdekje e prindit qe ka humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres;
 3. c) Vertetim konfirmimi nga Ministria perkatese;
 4. d) Vertetim studenti

9- Studentet rome dhe ballkano-egjiptianet, te konfirmuar si te tille nga ministria pergjegjese per mireqenien sociale;

 1. a) Fotokopje e kartes se identitetit;
 2. b) Vetdeklarim noterial per perkatesine e etnise;
 3. c) Vertetim studenti

10- Studentet femije te ish-te denuarve dhe te perndjekurve politike nga sistemi komunist ose femije me prinder te denuar politike me heqje lirie;

 1. a) Veretimi i statusit te prindit ish te perndjekur/ denuar politik;
 2. b) Deshmi penaliteti per prindin ish te perndjekur politik ose vertetim per kohen e denimit te leshuar nga ministria e puneve te brendshme
 3. c) Vertetim studenti

Shenim: Nuk perfitojne nga ky vendim individet qe u takojne shtresave sociale me lart, te cilet:

1 – Jane duke ndjekur nje program te dyte studimi per te cilin duhet te perballojne koston e plote te studimeve. Nga ky rregull perjashtohen studentet e shkelqyer

2- Studentet perserites.

 

AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT ËSHTË NGA DATA NGA 01.11.2018-30.11.2018

DOKUMENTACIONI DOREZOHET PRANE ZYRES SE FINANCES NE ORARIN 1100 – 1500