Dekanati i Fakultetit të Drejtësië të UT, në mbledhjen e tij të datës 16 tetor 2018, në vijim të vendimit të mëparshëm për miratimin e sezonit të veçantë të tetorit dhe duke u nisur nga fakti i krijimit të mundësive të studentëve të sapodiplomuar për të aplikuar për studimet e ciklit të dytë Master Dekanati,

Vendosi: Shtyrjen e afatit të aplikimit të studimeve të ciklit të dytë Master të lidhur me përfundimin e rezultateve të diplomimit.