NJOFTIM

Ne baze te vendimit te dekanatit eshte vendosur se datat e per sezonin e vecante te tetor 2018 do te jete data 08.10.2018. Ne kete date do te lejohen vetem […]

NJOFTIM – Call for PhD Colloquium in European and International Law

Dear members and contact persons of the Steering Committee, as we already announced we plan, as last year, a PhD colloquium in European and International Law at the Europa-Institut on […]

NJOFTIM

KLASIFIKIMI I PERSONAVE QE KANE BERE KERKESE PER TRANSFERIM NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UT RENDITJA E APLIKANTEVE PER PROGRAM TE DYTE STUDIMI, NE CIKLIN E PARETE STUDIMEVE NE FAKULTETIN E […]

NJOFTIM – 1-st Call for the International Conference on Social and Natural Sciences, Vienna – Austria (3-d of November)

Invitation to participate at the 4-th International Conference on Social and Natural Sciences, Vienna – Austria. The conference will be held in Vienna on November 3-d, 2018 and proceedings/abstracts will be published in  Vienna, Austria. The […]

Kandidatët konkurentë për personel akademik me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Drejtësisë UT, në semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019, duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

Kërkesë me shkrim. CV Kopje të diplomave dhe të listave të notave ( të noteruara). Kopje të diplomave të gjuhëve të huaja ( të noteruara). Tituj ose grada shkencore (nëse […]

Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2018-2019, do të jetë në datat 7 shtator – 12 tetor 2018.

Urdhër Nr. 38 Datë 14.09.2018 UDHËZIM NR.26, DATË 30.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHEZIMIN NR.18, DATË 21.05.2018 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT […]