DOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I TE PERNDJEKURIT POLITIKE PER SISTEMIN

 • DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme)
 • CERTIFIKATE FAMILJARE
 • VERTETIMIN E STATUSIT TE PERNDJEKURIT POLITIKE (PRINDERIT)
 • FOTOKOPJE E KARTES SE IDENTITETIT STUDENTIT

Perfitojne vetem ata student prinderit e te cileve kane qene te denuar politike me heqje lirie.

vDOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I ivalidit te punes dhe femijet e tyre PER TE GJITHA SISTEMET

 1. Certifikate familjare qe tregohet lidhja e studentit me invalidin e punes
 2. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP te prindit qe eshte deklaruar invalid pune
 3. Fotokopje me vule te njome (nga Shoqata e Invalideve) te Deshmise se Invalidit te Punes
 4. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit
 5. Fotokopje kartes se identitetit studentit

 

vStudentet te cilet njeri nga prinderit u eshte ndare nga jeta dhe familjet e tyre perfitojne ndihme ekonomike nga njesite e qeverisjes vendore si “familje ne nevoje”

 1. Certifikate Vdekje
 2. Certifikate familjare
 3. Vertetim qe familja perfitojn  ndihme ekonomike nga njesite e qeverisjes vendore si “familje ne nevoje”

vPersonat qe nuk shikojne dhe nuk degjojne:

 1. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP
 2. Fotokopje e noterizuar e Deshmise se Invalidit
 3. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit apo ndonje document tjeter qe verteton kete pagese
 4. Vertetim nga Shoqata e te verbereve te Shqiperise

vInvalidet paraplegjike , tetraplegjike dhe femijet e tyre

 1. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP
 2. Fotokopje e noterizuar e Deshmise se Invalidit
 3. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit apo ndonje document tjeter qe verteton kete pagese

vJetimet

 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentit qe verteton statusin e jetimit
 2. Certifikate familjare

vFemijet rome, ballkano-egjiptiane

 1. Dokument qe te vertetoje perkatesine e studentit ne kete shtrese sociale
 2. Emri I studentit te jete percjelle nga shoqata perkatese

vFemijet te policeve e te ushtarakeve te FA te rene ose te plogosur ne krye apo per shkak te detyres

 1. Certifikate familjare qe tregohet lidhja e studentit me  policin/ushtarakun e rene ne krye te detyres
 2. Vertetim nga Institucioni perkates (Ministria e brendshme ose e Mbrojtjes) qe deshmon faktin e renies ne detyre/ apo per shkak te detyres se prindit te studentit

 

AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTAVE PER KATEGORITE E PERJASHTUARA ESHTE NGA DATA 23.05.2017-31.05.2017.

DOKUMENTAT DORËZOHEN PRANË ZYRËS SË FINANCËS.