VENDIMI, Nr.269, datë 29.03.2017

PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM […]

NJOFTIM

DOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I TE PERNDJEKURIT POLITIKE DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme) CERTIFIKATE FAMILJARE VERTETIMIN E STATUSIT TE PERNDJEKURIT […]