VENDIMI, Nr.269, datë 29.03.2017

PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 4, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin […]

NJOFTIM

DOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I TE PERNDJEKURIT POLITIKE DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme) CERTIFIKATE FAMILJARE VERTETIMIN E STATUSIT TE PERNDJEKURIT POLITIKE (PRINDERIT) FOTOKOPJE E KARTES SE IDENTITETIT STUDENTIT VERTETIM PER DHENIE STATUSI( NE EMER TE PRINDIT TE STUDENTIT) vDOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE […]