Lënda: E Drejtë Penale Ushtarake në Master Shkencor Penal viti Parë do të zhvillojë provimin në datë 28.02.2017 ora 11:00.

Faleminderit.