Bazuar në nenin 37, pika 2 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Rektori i Universitetit të Tiranës shpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit nga personeli akademik me kohë të plotë i Fakultetit të Drejtësisë të UT-së, për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 1) Njoftohet personeli akademik me kohë të plotë i Fakultetit të Drejtësisë të UT-së që janë të interesuar të kandidojnë për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe plotësojnë kushtet e parashikuara në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që brenda datës 2 Shkurt 2017, të shprehin interesin e tyre përmes një kërkese me shkrim drejtuar Dekanit të Fakultetit të Drejtësisë. Një kopje e kërkesës, së bashku me dokumentacionin shoqërues, i dërgohet dhe Rektorit të Universitetit të Tiranës.

 2) Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

a) të jenë shtetas shqiptarë;

b)  të kenë jo më pak se 15 vjet përvojë profesionale si jurist;

c)  në kohën e kandidimit, të jenë personel akademik me kohë të plotë jo më pak se 5 vjet në Fakultetin e Drejtësisë të UT.

ç) të jenë personel akademik i kategorisë “profesor” ose “lektor”;

d) në kohën e kandidimit të mos jetë rektor;

dh) të mos kenë masë disiplinore në fuqi;

e) të mos kenë qenë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;

ë) të mos kenë mbajtur gjatë 10 viteve të fundit funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në partitë politike përpara kandidimit;

f) të mos kenë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991 në kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

g) të mos jenë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të shërbimeve inteligjente;

gj) në kohën e kandidimit, të mos kenë asnjë anëtar të familjes, sipas kuptimit të ligjit  “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, si dhe të afërm të shkallës së parë që është anëtar në detyrë i Këshillit ose kandidat për anëtar.

 3) Krahas kërkesës me shkrim, të interesuarit bashkëngjisin dokumentet e mëposhtme:

a)  jetëshkrimin e përditësuar;

b) një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që propozojnë të ndjekin në qoftë se zgjidhen;

c) formularin e vetëdeklarimit, sipas kërkesave të ligjit “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”;

ç)  një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit para 2 korrikut 1991, në  kuptimin e ligjit “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;

d)   një deklaratë përkundrejt përgjegjësisë ligjore se nuk janë bashkëpunëtorë, informatorë ose agjentë të shërbimit sekret.

dh) çdo dokument tjetër që vërteton përmbushjen e kushteve ligjore, të parashikuara në nenin 36 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

 4) Fakulteti i Drejtësisë përzgjedh jo më shumë se 3(tre) kandidatë nga radhët e personelit akademik me kohë të plotë, me kushtin që të mos jenë të propozuar nga rradhët e avokatë ose nga radhët e organizatave të shoqërisë civile.

5) Secili prej personelit akademik me kohë të plotë, që plotëson kushtet e përmendura në ligj, dhe që siguron mbështetjen e së paku 3 pedagogëve me të drejtë vote, ka të drejtë të kandidojë.

6)   Rektori i Universitetit të Tiranës miraton formularin tip për dhënien e mbështetjes kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Formulari tip nënshkruhet nga personeli akademik me kohë të plotë me të drejtë vote që vendos të mbështesë kandidatin. Anëtari i personelit akademik me kohë të plotë, me të drejtë vote mund të mbështesë vetëm një kandidat.

7) I gjithë personeli akademik me kohë të plotë, përfshirë edhe personelin e kategorisë “asistent-lektor”, kanë të drejtë të mbështesin kandidatë dhe të votojnë për përzgjedhjen e kandidatëve nga institucionet përkatëse.

 Thirrja shpallet në faqen zyrtare të Universitetit të Tiranës, të Fakultetit të Drejtësisë dhe i dërgohet secilit prej personelit akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Drejtësisë në adresën elektronike.

Shprehja e interesit dhe dokumentet shoqëruese, brenda datës 2 Shkurt 2017, duhet të dërgohen në adresën elektronike: info@unitir.edu.al, dhe në adresën elektronike: info@fdut.edu.al si dhe në adresën postare: Rektorati i Universitetit të Tiranës , Sheshi “Nënë Tereza”, kutia postare nr.183.

Bashkëngjitur do të gjeni formularin tip për dhënien e mbështetjes së kandidatëve për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të miratuar nga Rektori i UT-së.