Pedagogët e FDUT që plotësojnë kriteret për “KLP” ftohen të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin e aplikimit pranë institucionit të Avokatit të Popullit (Zyra e Protokollit).