NJOFTIM PËR BURSAT.

Njoftohen të gjithë aplikantët për bursa që zyra e pranimit të aplikimeve në FDUT është (Dega e Shërbimeve në katin e parë)  e hapur deri në përfundim të orarit zyrtar, […]

V.K.M për Bursat.

Në mbështetje të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, pika 4, studentët e ciklit të parë, të vitit dytë dhe të tretë, që u përkasin shtresave sociale në nevojë, u akordohen […]

NJOFTIM PËR DOKUMENTACIONIN E BURSËS QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT NË NEVOJË BRENDA KRITERIT EKONOMIK VKM 903, DATË 21.12.2016, NENI 5.1, PIKA C “PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Bazuar në VKM 903, datë 21.12.2016, neni 5.1, pika c “Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë […]

NJOFTIM PËR DOKUMENTACIONIN E BURSËS QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT NË NEVOJË JASHTË KRITERIT EKONOMIK ( VKM 903, DATË 21.12.2016, NENI 5.2)

Të gjithë studentët që i përkasin kategorisë së studentëve në nevojë dhe përfitojnë bursë jashtë kriterit ekonomik sipas pikës 5.2 të VKM 903, datë 21.12.2016,   brenda datës 29 Dhjetor 2016, ora 14.00, duhet […]

*Reforma Kushtetuese e sistemit gjyqësor në R.SH. Reflektime e përqasje me sistemin italian.

Organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “La Sapienza”, Romë, 15 Dhjetor 2016.  Në 15 dhjetor 2016 Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim […]

NJOFTIM PËR APLIKIME PËR BURSA

Njoftim Bursa Erasmus +, Hungari Njoftim Bursa Erasmus +, Spanje