30/12/2016

NJOFTIM PËR BURSAT.

Njoftohen të gjithë aplikantët për bursa që zyra e pranimit të aplikimeve në FDUT është (Dega e Shërbimeve në katin e parë)  e hapur deri në […]
28/12/2016

V.K.M për Bursat.

Në mbështetje të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, pika 4, studentët e ciklit të parë, të vitit dytë dhe të tretë, që u përkasin shtresave sociale […]
28/12/2016

NJOFTIM PËR DOKUMENTACIONIN E BURSËS QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT NË NEVOJË BRENDA KRITERIT EKONOMIK VKM 903, DATË 21.12.2016, NENI 5.1, PIKA C “PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Bazuar në VKM 903, datë 21.12.2016, neni 5.1, pika c “Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues […]
28/12/2016

NJOFTIM PËR DOKUMENTACIONIN E BURSËS QË DUHET TË DORËZOJNË STUDENTËT NË NEVOJË JASHTË KRITERIT EKONOMIK ( VKM 903, DATË 21.12.2016, NENI 5.2)

Të gjithë studentët që i përkasin kategorisë së studentëve në nevojë dhe përfitojnë bursë jashtë kriterit ekonomik sipas pikës 5.2 të VKM 903, datë 21.12.2016,   brenda datës 29 Dhjetor […]