Qëllimi: – t’u ofrohet studentëve të vitit të parë një ceremoni zyrtare në fillim të vitit akademik por jo vetëm, si edhe të fillimit të një periudhe të rëndësishme, siç është fillimi i jetës                                studentore;
– të krijohet një atmosferë që promovon sjellje pozitive të studentëve dhe stimulon  entuziazmin në të studiuar;

– të prezantohen studentët me shërbimet që ofron Fakulteti i Drejtësisë të Univeristetit  të Tiranës (FDUT), njohja dhe përdorimi i të cilave mbështesin përgatitjen e tyre                                 akademike;
– të lehtësohet procesi i përshtatjes së studentëve me kurrikulat e reja, mjedisin e ri dhe procedurat e ndryshme që duhet të ndjekin gjatë gjatë studimeve (p.sh., sistemi                                   informatik, regjistrimi në bibliotekën e fakultetit, njohja me rregulloret, etj.)

Kohëzgjatja: dy ditë: datat 20 dhe 21 Tetor 2016

Pikat kyçe të programit:

–          Rregullorja e FDUT, Rregullorja e UT dhe Rregullorja e Sistemit Informatik të UT;

–          Biblioteka;

–          Kurrikulat e vitit të pare;

–          Programet e bursave dhe universitetet me të cilët UT ka marrëveshje

–          Orientim mbi auditorët, shërbimet që ofron fakulteti, leximi i orarit mësimor, etj.

Programi

Datë 20 tetor 2016

–          Fjalimi përshëndetës nga Dekani i FDUT;

–          Prezantimi i Rregullores së FDUT, Rregullores së UT dhe Rregullores së Sistemit Informatik të UT (në vija të përgjithshme, pikat më të rëndësishme);

–          Shpjegimi i procedurës online të regjistrimit në sistemin informatik për të parë notat, kërkesat në lidhje me provimet, regjistrimi, etj.;

–          Mënyra e regjistrimit ne bibliotekën e fakultetit, biblioteka online, kushtet dhe rregullat e përdorimit të librave dhe artikujve;

–          Fjalim përshëndetës nga një përfaqësues nga shoqata ELSA Albania, lajmërimi si dhe njohja me programin e ditës së nesërme të orientimit.

Datë 21 tetor 2016

–          Prezantimi i ELSA Albania;

–          Organika e fakultetit, departamentet etj + video

–          Shpjegimi i kurrikulave të reja;

–          Rubrika “Këshillat” – orientimi i interesit të studentëve drejt një sërë zakonesh të reja si p.sh.: azhurnimi me Fletoren Zyrtare, faqja e parlamentit, ku mund të gjejnë ligjet, si dhe disa këshilla të dhëna nga studentët për studentët;

–          Përgatitja e një përmbledhje kodesh + kushtetuta që do u shpërndahet anëtarëve me email;

–          Prezantimi i Zyrës së Karrierës dhe shërbimeve që kjo zyrë ofron; – Zyra e Karrierës

–          Njohja me programet e bursave dhe të shkëmbimeve të studimeve (exchange programs) – Zyra e Karrierës.