Bashkëlidhur po ju përcjell Udhëzimin nr. 25, datë 27.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

“Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 13 datë 22.07.2016 “Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, […]

Ditët e orientimit – program për studentët e vitit të parë Bachelor.

Qëllimi: – t’u ofrohet studentëve të vitit të parë një ceremoni zyrtare në fillim të vitit akademik por jo vetëm, si edhe të fillimit të një periudhe të rëndësishme, siç […]

NJOFTIM

* NJOFTOHEN STUDENTET TE CILET DO REGJISTROHEN NE SEZONIN EXTRA SE DUHET TE KRYEJNE PAGESEN PER PROVIMET PERKATESE NE BAZE TE KREDITEVE SIPAS RREGULLORES SE UT NENI 53. * STUDENTET […]