Ambasada Britanike dhe Fondacioni Slynn organizojnë në datën 16 Mars 2016, ora 16.30, në ambientet e Fakultetit Juridik në Tiranë promovimin e librit ‘Zbatimi i të drejtave të njeriut në praktikë (Manual trajnimi për të drejtat ndërkombëtare të njeriut)’ përgatitur nga Fondacioni Slynn.

Ky manual i drejtohet kryesisht atyre që janë nën autoritetin e qeverive të Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës dhe janë përgjegjës për zbatimin e së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Manuali përshkruan kornizën ligjore ndërkombëtare për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, si në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Evropës. Ai vendos një theks të veçantë në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Pjesëmarrës në promovim do të jenë Ambasadori Britanik Nicholas Cannon, autori i librit Jonathan Cooper jurist i specializuar në të Drejtat e Njeriut me eksperiencë para gjykatave angleze dhe ndërkombëtare, Sir Henry Brooke ish president i Fondacionit Slynn

Pjesëmarrës në promovim do të jenë Rektori i Universitetit të Tiranës Prof.Dr. Dhori KULE  dhe Dekani i Fakultetit të Drejtësisë Prof.Dr. Altin SHEGANI

Leave A Comment