Per studentet e vitit te 3 Bachelor

Leksioni prezantues i lendes me zgjedhje “E Drejta Biomjekesore” me pedagogen e lendes Dr. Rezarta Demneri do te zhvillohet te premten date 11.03.2016 ora 09.00 salla 107.
Lenda ka karakter nderdisiplinor duke trajtuar çeshtjet ne aspektin e se drejtes penale, publike dhe civile. Gjithashtu eshte e lidhur ngushte me etiken dhe deontologjine mjekesore. Kjo lende trajton aspektet juridike qe shfaqen gjate veprimtarise mjekesore i.e. dhenies se kujdesit mjekesor dhe kerkimeve bioteknologjike. Tematikat qe do trajtohen jane Bioetika, Konsenti, Konfidencialiteti, Vdekja etj 

 

Leave A Comment