DATAT QE DUHET TE REGJISTROHEN STUDENTET E VITIT TE PARE

 1. KLINIKA E LIGJIT                                       19.02.2016 ora 10.00
 2. EKONOMIA DHE KRIMINALITETI               19.02.2016 ora 12.00
 3. E DREJTA PENALE INFORMATIKE            19.02.2016 ora 14.00
 4. E DREJTË PENALE E AVANCUAR II           23.02.2016 ora 13.00
 5. E DREJTË PENALE E AVANCUAR I            29.02.2016 ora 13.00
 6. E DREJTË PENALE EUROPIANE                07.03.2016 ora 13.00
 7. POLITIKË PENALE EUROPIANE                 11.03.2016 ora 13.00

 

 1. LENDE ME ZGJEDHJE                                           19.02.2016   ora 15.00
 1. ZHVILLIME MODERNE TË SË DREJTËS CIVILE     23.02.2016   ora 15.00
 2. E DREJTË E SIGURIMEVE                                    26.02.2016   ora 15.00
 3. E DREJTË E KRAHASUAR DHE EUROPIANE E PUNES29.02.2016        ora 15.00
 4. ZGJIDHJE ALTERNATIVE E MOSMARVESHJEVE   03.03.2016   ora 15.00
 5. E DREJTË FAMILJARE E AVANCUAR                     07.03.2016   ora 15.00
 6. PLANIFIKIMI I TERRITORIT                                    11.03.2016   ora 15.00

 

 1. LENDE ME ZGJEDHJE                                          19.02.2016   ora 12.00
 2. DREJTËSIA KUSHTETUESE DHE INSTITUCIONET POLITIKE 22.02.2016
 3. SISTEMI NORMATIV NE REPUBLIKENE SHQIPERISE  24.02.2016        ora 12.00
 4. INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT NDERKOMBETARE 01.03.2016
 5. SHTETI I SË DREJTËS                                           03.03.2016   ora 12.00

 

STUDENTE E VITIT TE DYTE DUHET TE REGJISTROHEN VETEM NE DATAT E PARADIPLOMES JO NE DATAT PER STUDENTET E VITIT TE PARE.

DATAT QE DUHET TE REGJISTROHEN STUDENTET E VITIT TE DYTE

 1. EKONOMIA DHE KRIMINALITETI                  08.02.2016            ora 10.00
 2. KLINIKA E LIGJIT 1                                      08.02.2016            ora 12.00
 3. E DREJTA PENALE INFORMATIKE                08.02.2016            ora 14.00
 4. KLINIKA E LIGJIT  2                                     09.02.2016            ora 10.00
 5. VIKTIMOLOGJI                                            09.02.2016            ora 12.00
 6. JURIDIKSIONET PENALE NDERKOMBETARE         09.02.2016            ora 14.00
 7. E DREJTË PENALE E AVANCUAR II              10.02.2016            ora 15.00
 8. E DREJTË PENALE E AVANCUAR I               12.02.2016            ora 15.00
 9. DREJTESIA PENALE PER TE MITUR             16.02.2016            ora 15.00
 10. E DREJTË PENALE EUROPIANE                             18.02.2016            ora 15.00
 11. POLITIKË PENALE EUROPIANE                     22.02.2016            ora 15.00
 12. PROCEDURE PENALE E AVANCUAR             24.02.2016            ora 15.00
 13. E DREJTË PENALE USHTARAKE                            25.02.2016            ora 15.00
 14. KRIMINALISTIKE                                          26.02.2016            ora 15.00
 15. PRAKTIKE                                                    26.02.2016            ora 12.00

 

 1. ZHVILLIME MODERNE TË SË DREJTËS CIVILE     08.02.2016   ora 14.00
 2. E DREJTE E SIGURIMEVE                                    09.02.2016   ora 14.00
 3. ZGJIDHJE ALTERNATIVE E MOSMARVESHJEVE   10.02.2016   ora 14.00
 4. E DREJTË FAMILJARE E AVANCUAR                     11.02.2016   ora 14.00
 5. PLANIFIKIMI ITERRITORIT                                     12.02.2016   ora 14.00
 6. E DREJTË E KRAHASUAR EUROPIANE E PUNES   15.02.2016   ora 14.00
 7. E DREJTE KONTRAKTORE E APLIKUAR                 16.02.2016   ora 14.00
 8. PRONESI INTELEKTUALE                                                17.02.2016   ora 14.00
 9. E DREJTË PRIVATE EUROPIANE                           18.02.2016   ora 14.00
 10. E DREJTË BIZNESI                                                         19.02.2016   ora 14.00
 11. ARBITRAZHI NDERKOMBETAR                              22.02.2016   ora 14.00
 12. POLITIKAT MIGRATORE TE PUNESIMIT                  23.02.2016   ora 14.00
 13. SISTEMI I PERKUJDESJES SOCIALE PER TE MITUR       24.02.2016   ora 14.00
 14. E DREJTE E PROÇEDURES NDERKOMBETARE PRIVATE 25.02.2016
 15. E DREJTA EVROPIANE E KONSUMATORIT                      26.02.2016
 16. DEMI KONTRAKTOR DHE JASHTEKONTRAKTOR             26.02.2016
 17. E DREJTË E PROFESIONEVE TE LIRA                                      26.02.2016
 18. PRAKTIKE                                                             26.02.2016

 

 1. PASURITE E PALUAJTSHME DHE SISTEM                            08.02.2016
 2. ADMINISTRIMI VENDOR I TERRITORIT                                   08.02.2016      ora 10.00
 3. SISTEMET JURIDIKE                                                              08.02.2016      ora 12.00
 4. INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT NDERK                         09.02.2016      ora 10.00
 5. ADMINISTRATA PUBLIKE DHE TE                                          09.02.2016      ora 12.00
 1. KONTROLLI ADMINISTRATIV                                      09.02.2016      ora 14.00
 2. GRUPET E INTERESIT                                                 10.02.2016      ora 14.00
 3. ETIKA DHE LIGJI                                                                     11.02.2016      ora 12.00
 1. METODAT E KERKIMIT SHKENCOR DHE                               10.02.2016      ora 08.00
 2. KLINIKA E LIGJIT 2                                                                 10.02.2016      ora 09.00
 3. KLINIKA E LIGJIT 1                                                                 10.02.2016      ora 10.00
 4. SHTETI I SË DREJTËS                                                            10.02.2016      ora 12.00
 1. E DREJTA E MIGRACIONIT DHE REFUGJATIT                       11.02.2016      ora 10.00
 1. HISTORIA E TE DREJTES KUSHTETUESE                             12.02.2016      ora 10.00
 2. SISTEMET POLITIKE                                                               12.02.2016      ora 12.00
 3. E DREJTA PARLAMENTARE                                                   15.02.2016      ora 10.00
 4. E DREJTA NDERKOMBETARE E MJEDISIT                            15.02.2016      ora 13.00
 5. ZGJIDHJA E MOSMARVESHJEVE NDERKOMBETARE                16.02.2016      ora 12.00
 6. MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT                              17.02.2016      ora 12.00
 7. DREJTËSIA KUSHTETUESE DHE INSTITUCIONET    22.02.2016      ora 10.00
 8. MAREDHENIET E PUNES NE ADMINISTRATEN                     25.02.2016      ora 12.00
 9. AVOKATIA DHE NOTERIA                                                       25.02.2016      ora 10.00
 10. SHKELJET ADMINISTRATIVE                                     26.02.2016      ora 10.00
 11. SISTEMI NORMATIV NE REPUBLIKEN E                                26.02.2016      ora 12.00
 12. PRAKTIKE                                                                                26.02.2016      ora 14.00

 

SHENIM:

STUDENTI DUHET TE REGJISTROHET NE DATAT E MIRATUARA. NE RAST TE KUNDERT NUK DO TE KETE MUNDESI TE HYJE NE  PROVIMIN.

Leave A Comment