16/02/2016

“TRADITION OF THE LAW AND THE LAW IN TRANSITION: SOCIAL, POLITICAL AND NORMATIVE PROCESSES IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE”

Call for Papers 2016
09/02/2016

Ne zbatim te Vendimit te Senatit te Universitetit te Tiranes, nr. 37, date 09.12.2015, i cili sjell ne vemendje te strukturave te Fakultetit te Drejtesise te UT-se, detyrim per pershtatjen e programit te studimeve per ate kategori studentesh, te cilat nuk ofrohen me aktualisht per shkak te ndryshimeve ligjore.

URDHER
08/02/2016

Eshte kenaqesia ime te ju informoj qe Kursi I Kriminalogjise per Ballkanin ne Dubrovnik do mbahet ne datat 10 – 14.10.2016. Ne menyre qe te hartoni listen e lektoreve kemi kenaqesine te konfirmoni pjesemarrjen tuaj. Pavaresisht shpreses se pjesemarrjes tuaj

Ne do te lutemi qe te njoftoni edhe studentet per Kursin e Kriminalogjise per Ballkanin nepermjet website-it tuaj ose nepermjet menyrave te  tjera informimi ne fakultetin/institucionin […]
08/02/2016

NJOHOJME STlJDENTET E PROGRAMlT MASTER PROFESIONAE SE PER TE KRYER REGJISTRIMIN PER RlSHIKIM NOTE PARAPRAKISHT ÇD0 STUDENT DUHEI TE DOREZOJE NE SEKRE PARINE MESIMORE KERKESEN ME SHKRIM PER RISIIIKIM NOTE E CILA I PARAQITET DEKANATIT PARA SEZONIT IE PARADIPLOMES SIIKURT 2016.

NE RAST SE KERKHSA NUK DOREZOIIET NE SEKREPARINE MESIMORE BRENDA AFATIT TH PERCAKTUAR DIIE SI RRJEDHIM NUK MIRATOHETNGA DEKANATI VLFRHSIMl PER LENDEN QE DO TH RISHlKONT […]