• DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme)
 • CERTIFIKATE FAMILJARE
 • VERTETIMIN E STATUSIT TE PERNDJEKURIT POLITIKE (PRINDERIT)
 • FOTOKOPJE E KARTES SE IDENTITETIT STUDENTIT

Perfitojne vetem ata student prinderit e te cileve kane qene te denuar politike me heqje lirie.

vDOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I ivalidit te punes dhe femijet e tyre PER TE GJITHA SISTEMET

 1. Certifikate familjare qe tregohet lidhja e studentit me invalidin e punes
 2. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP te prindit qe eshte deklaruar invalid pune
 3. Fotokopje me vule te njome (nga Shoqata e Invalideve) te Deshmise se Invalidit te Punes
 4. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit
 5. Fotokopje kartes se identitetit studentit

 

vStudentet te cilet njeri nga prinderit u eshte ndare nga jeta dhe familjet e tyre perfitojne ndihme ekonomike nga njesite e qeverisjes vendore si “familje ne nevoje”

 1. Certifikate Vdekje
 2. Certifikate familjare
 3. Vertetim qe familja perfitojn  ndihme ekonomike nga njesite e qeverisjes vendore si “familje ne nevoje”

vPersonat qe nuk shikojne dhe nuk degjojne:

 1. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP
 2. Fotokopje e noterizuar e Deshmise se Invalidit
 3. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit apo ndonje document tjeter qe verteton kete pagese
 4. Vertetim nga Shoqata e te verbereve te Shqiperise

vInvalidet paraplegjike , tetraplegjike dhe femijet e tyre

 1. Fotokopje e noterizuar e Vertetimit te KMACAP
 2. Fotokopje e noterizuar e Deshmise se Invalidit
 3. Vertetim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te pageses se pensionit te ivaliditetit apo ndonje document tjeter qe verteton kete pagese

vJetimet

 1. Fotokopje e noterizuar e dokumentit qe verteton statusin e jetimit
 2. Certifikate familjare

vFemijet rome, ballkano-egjiptiane

 1. Dokument qe te vertetoje perkatesine e studentit ne kete shtrese sociale
 2. Emri I studentit te jete percjelle nga shoqata perkatese

vFemijet te policeve e te ushtarakeve te FA te rene ose te plogosur ne krye apo per shkak te detyres

 1. Certifikate familjare qe tregohet lidhja e studentit me  policin/ushtarakun e rene ne krye te detyres
 2. Vertetim nga Institucioni perkates (Ministria e brendshme ose e Mbrojtjes) qe deshmon faktin e renies ne detyre/ apo per shkak te detyres se prindit te studentit
 3. Perjashtohen nga tarifa e shkollimit te sistemit me kohe te plote studentet e kategorive te meposhtme:
 • Nuk shikojne dhe nuk degjojne
 • Invalide, invalidet e punes dhe femijet e tyre
 • Paraplegjiket dhe tetraplegjiket dhe femijet e tyre
 • Jetimet
 • Studentet te cilet njeri nga prinderit u eshte ndare nga jeta dhe familjet e tyre perfitojne ndihme ekonomike nga njesite e qeverisjes
 • Romet, ballkano -egjiptianet
 • Femijet e policeve apo ushtarakeve  Forcave te Armatosura te rene ose te plagosur ne krye te detyres
 • Femijet  nga prinder te denuar politike me heqje lirie
 • Te prekurit nga HIV-AIDS

Paguajne 50% te mases se tarifes se shkollimit ,per Master Shkencor dhe Master Profesional  me kohe te plote,  studentet e kategorive te meposhtme:

 • Nuk shikojne dhe nuk degjojne
 • Invalide, invalidet e punes dhe femijet e tyre
 • Paraplegjiket dhe tetraplegjiket
 • Femije qe gezojne statusit ligjor te jetimit
 • Femijet rome, ballkano egjiptiane
 • Femijet e policeve apo ushtarakeve te rene ne krye te detyres
 • Femijet e me prinder  te denuar politike me heqje lirie
 • Studentët të cilëve njëri nga prindërit u është ndarë nga jeta dhe familjet e tyre përfitojnë ndihmë ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore
 • Të prekurit nga sëmundja HIV-AIDS

Tarifat jane si me poshte:

 • Master shkencor Viti I      150.000 lek  ( Kesti per pagese 75.000 lek)
 • Master profesional  me kohe te plote Viti I  90.000 lek  
 • Master Profesional “ EU Business Law” Viti I  60.000 lek

Tarifat e sistemit me kohe te plote jane si me poshte:

Viti 1   2015-2016  Dege  e pare      40.000 lek

Viti 1    2015-2016  Dege  e Dyte       63.341 lek

Viti 2    Dege  e pare      40.000 lek

Viti 2    Dege  e Dyte       63.341 lek

Viti 3    Dege  e pare       35.883 lek

Viti 3    Dege  e Dyte       60.905 lek

Tarifat e sistemit me kohe te pjesshme  jane si me poshte:

Viti 3    Dege  e pare      27.841 lek

Viti 3    Dege  e Dyte       75.928 lek

Viti 4    Dege  e pare       26.770 lek

Viti 4    Dege  e Dyte       73.008 lek

AFATI PERFUNDIMTAR I PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT ESHTE PERPARA SEZONIT TE PROVIMEVE NE SHKURT.

STUDENTET QE NUK PAGUAJNE TARIFEN E SHKOLLIMIT NUK DO TE LEJOHEN TE FUTEN NE PROVIMET E SEZONIT

AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTAVE PER KATEGORITE E PERJASHTUARA ESHTE NGA DATA 01.02.2016 – 29.02.2016

Leave A Comment