Dr.Sc.Halim Bajraktari profesor në Fakultetin Juridik në Prishtine mbajti një leksion të hapur.

Në datë 19 Qershor  ne Fakultetin e Drejtesise,Universiteti i Tiranes tek salla doktorale  u zhvillua leksioni mes Dr.Sc.Halim Bajraktari ,pedagog ne Universitetin te Prizrenit “Ukshin Hoti” i ftuar si personel akademik ne Departamentin e se Drejtes Penale  me studentet e ciklit te trete te studimeve doktorale  me teme ” E drejta Penale ne Bashkimin Europian” .

Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger

Angelika Nußberger, gjyqtarja Gjermane, pranë GJENJ,zhvillojë leksione të hapura për çështje të rëndësishme si: Procedura e vendimeve pilot dhe zhvillimet e rëndësishme të praktikës së GJEDNJ; Anëtarësimi i BE në KEDNJ dhe problematikat e mundshme që lidhen me të; Efikasiteti i Gjykatës në kuadër të Protokolleve 14, 15, 16.

Propozim për ndryshimin e datës të diplomës për Programin e Studimit Bachelor

Propozim për ndryshimin e datës të diplomës për Programin e Studimit Bachelor