Frekuentimi i seminareve

Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”: 2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në […]

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, të ndryshuar, njoftohen studentët e mëposhtëm të ciklit të parë të studimeve Bachelor (kohë e plotë), të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret, se nuk mund të futen në […]

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”: 2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet […]

Mbi miratimin e datve të provimeve Doktorale

Mbi miratimin e datve të provimeve për studentët e shkollës doktorale fitues për vitin akademik 2012-2013.

REGIONAL CONFERENCE “SECURITY IN THE 21st CENTURY… WE, THE YOUNG GENERATION DO CARE”

                                                Axhenda: