Ne Fakultetin e Drejtesise, me date 8 prill 2014,ora 10:00 – 12:00, salla 201 do te zhvillohet nje leksion i hapur me studente te masterit dhe bachelor (viti i fundit). me teme “Etika gjyqesore” dhe do te perfshije ceshtje si: standartet e sjelljes gjyqesore, pavaresia gjyqesore, paanshmeria dhe konfliktet, komunikimet ex-parte, sjellja ne gjykate dhe ne jeten private, kompetenca profesionale.
Leksioni do te mbahet nga tre gjyqtare te huaj si me poshte:
1)Loretta A. Preska, Kryetare e Gjykates Federale per Distriktin Jugor te Nju Yorkut, SH.B.A;
2) Elyakim Rubinstein, anetar i Gjykates se Larte te Izraelit;
3) Gordon Ashton, gjyqtar ne pension, Mbreteria e Bashkuar.
Link: Foto nga LEKSION I HAPUR ME STUDENTE TE MASTERIT DHE BACHELOR (VITI I FUNDIT) ME TEME “ETIKA GJYQESORE”