Ne Fakultetin e Drejtesise, me date 8 prill 2014,ora 10:00 – 12:00, salla 201 do te zhvillohet nje leksion i hapur me studente te masterit dhe bachelor (viti i fundit). me teme “Etika gjyqesore” dhe do te perfshije ceshtje si: standartet e sjelljes gjyqesore, pavaresia gjyqesore, paanshmeria dhe konfliktet, komunikimet ex-parte, sjellja ne gjykate dhe ne jeten private, kompetenca profesionale.

Leksioni do te mbahet nga tre gjyqtare te huaj si me poshte:

1) Loretta A. Preska (English), (Shqip), Kryetare e Gjykates Federale per Distriktin Jugor te Nju Yorkut, SH.B.A;

2) Elyakim Rubinstein (English), (Shqip) anetar i Gjykates se Larte te Izraelit;

3) Gordon Ashton (English), (Shqip) gjyqtar ne pension, Mbreteria e Bashkuar. 

Bashkangjitur jane dhe CV-te e tyre.

Leave A Comment