Orari Mësimor

LEGJENDA E ORARIT ( SALLAT E LEKSIONEVE )

LC – LICEU ARTISTIK

SHK – SHKOLLA KOSOVA

VITI I ( GRUPET E VITIT TE PARE JANE NGA A1 DERI NE A24 )

HSH -> HISTORI E SHTETIT DHE TE DREJTES NE SHQIPERI

FD -> FILOZOFI E SE DREJTES

DR ->  E DREJTE ROMAKE

HI ->HISTORI E INSTITUCIONEVE

DP -> E DREJTE PUBLIKE

DK -> E DREJTE KUSHTETUESE

HE -> HYRJE NE EKONOMI