January 14, 2019

SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Kliko -> NJOFTIM
January 14, 2019

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.780 DT.26.12.2018 PIKA G, LISTA EMERORE E STUDENTEVE ,TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER, VITI 2 NE VITIN AKADEMIK 2018-2019 , TE […]
January 14, 2019

NJOFTIM

BAZUAR NE VKM NR.779 DT.16.12.2018 PIKA F DHE VKM NR.784 DT.26.12.2018 ,BASHKELIDHUR LISTA EMERORE E STUDENTEVE ME MESATARE 9-10 PER VITIN E DYTE DHE TE TRETE […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.