Master Ekzekutiv në Kriminologji

Nr Viti I Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas
Semestrave kur zhvillohet lënda
Semestri I Semestri II
A-E ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë auditorit Leksione Seminar Leksione Seminar
1
Teoritë kriminologjike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
A 8 80 60 20 120 60 20      
2
Sistemet juridike bashkëkohore të  drejtësisë penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 8 80 60 20 120 60 20      
3
Viktimologji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
A 8 80 60 20 120 60 20      
4 Lëndë me zgjedhje I C 6 60 45 15 90  45  15      
5
Metodat e Kërkimit në Kriminologji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
A 8 80 60 20 120     60 20   
6
Metodikat Shkencore në Hetim

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
B 8 80 60 20 120     60 20  
7
Krimi i organizuar dhe Trafikimi

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Dr. Altin Shegani
B 8 80 60 20 120     60 20  
8 Lëndë me zgjedhje II C 6 60 45 15 90     45 15  
  Totali për Vitin I    60 600 450 150 900 225 75 225 75  
  Viti II                      
1 Politikat penale në kriminologji A 10 100 60 40 150 60 40      
2
Praktika profesionale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likmeta
D 10       275          
3
Projekti kërkimor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani
 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
D 10 30 30   195 30        
4 Mikroteza E 30       750          
  Totali për Vitin II    60 130 90 40 1370 90 40      
  TOTALI I VITIT I + II    120 730 540 190 2270 315 115 225 75  

Master Ekzekutiv në Kriminologji (Lëndët me zgjedhje)

Lëndë me zgjedhje I
(studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup)
1
Etika, korrupsioni, media

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
2
Kriminaliteti i të miturve

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Jola Bode
 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Çerekja
3
Organizimi dhe funksionimi i institucioneve në sistemin e drejtësisë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Eralda Methasani
 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
4
Gjinia dhe Krimi

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
  Lëndë me zgjedhje II
  (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup)
1
Drejtësia penale dhe të Drejtat e Njeriut 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. As. Oriona Muçollari
 • Prof. Dr. Artan Hoxha
2
Terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
3 Psikologji ligjore
4
Kriminologjia e gjelbër

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi
 • Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha

Personeli Akademik

Personeli akademik Titulli/grada shkencore Institucioni Njësia Fusha e ekspertizës
(emri mbiemri) Kryesore
Artan Hoxha Prof.Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Procedura penale
Skender Kacupi Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta penale
Altin Shegani Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta penale
Sokol Mengjesi Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Procedura penale
Skerdian Kurti Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Kriminologji/ Penologji
Jola Bode Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Drejtësia penale për të mitur
Besnik Cerekja Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta penale evropiane
Dorina Hoxha Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta penale
Klodjan Skënderaj Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Procedura penale
Lirime Çukaj Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë Procedura penale
Engjëll Likmeta Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta penale
Ilirjan Mandro Prof.Dr Akademia e Sigurisë dhe Hetimit   Kriminalistika
Vasilika Hysi Prof.Dr Kuvendi i Republikës së Shqipërisë   Kriminologji/ Penologji
Kristina Jançe Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike 
Aurela Anastasi Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Evis Alimehmeti Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Eralda Methasani Prof.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Luljeta Ikonomi Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Enkelejda Olldashi Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Oriona Muçollari Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Mirela Bogdani Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Erlir Puto Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti Drejtësisë E drejta publike
Edmond Rapti Prof.Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji
Dhori Karaj Prof.Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji
Zyhdi Dervishi  Prof. Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji
Grida Duma  Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji
Arjana Muca Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji
Merita Poni Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji
Alba Jorganxhi   OSBE   Kriminologji/ Penologji
Edmond Rapti Prof.Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Sociologjise
Dhori Karaj Prof.Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Sociologjise
Zyhdi Dervishi  Prof. Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Sociologjise
Grida Duma  Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Sociologjise
Arjana Muca Prof.Asoc.Dr Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Psikologjise
Merita Poni Dr. Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale Departamenti i Sociologjise