Njoftime

September 12, 2019

Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin e burses financiare per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019

Pika Kategoria Dokumentacioni I nevojshëm a) Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim nga Njesia administrative vendore që […]
September 12, 2019

Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas vkm 40, datë 23.01.2019

Pika Kategoria Dokumentacioni I nevojshëm i) Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim nga Njesia administrative vendore që […]
September 12, 2019

PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Bazuar ne VKM. Nr.780, date 26.12.2018, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të dytë përpërgjysmim nga tarifa vjetore e shkollimit është si vijon:  1-Studentet […]
September 11, 2019

Vendim Nr. 26, datë 10.09.2019