31 May

Bazuar ne Vendimin e Senatit Akademi. Nr.14, date 17.05.2018, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të dytë përpërgjysmim nga tarifa vjetore e shkollimit është si vijon:

1-Studentet me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te Komisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune, Studente qe nuk shikojne ( Verber)/ tetraplegjike/ paraplegjike/ me aftesi te kufizuar

a)      Fotokopje te noterizuar te Vertetimit te K.M.P.V-se ( Komisionit te percaktimit te verberise) ose te Vertetimit te K.M.C.A.P-se ( Komisionit te caktimit te aftesise per pune)

b)      Vertetimi origjinal nga njesia e veteqeverisjes vendore per masen e pageses se verberise/ paaftesise qe merr studenti;

c)      Vertetimi nga shoqata e te verberve te Shqiperise ose nga shoqata perkatese

d)     Fotokopje e noterizuar e Librezes se Verberise/ Fotokopje e noterizuar e statusit te paraplegjikut/ teraplegjikut;

e)      Fotokopje e kartes se identitetit te studentit;

2- Studentet femije te personave/familjes me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te KMCA-se per pune, fami]jet e te cileve trajtohen/perfitojnë nga ligji nr. 9355, date 10.3.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te ndryshuar, ndihme ekonomike te plote apo te pjesshme nga njesite e veteqeverisjes vendore

a)      Kopje origjinale ose e noterizuar e Vetetimit te KMCAP-se ( Komsionit te caktimit te aftesise per pune) per studentin me prinder me aftesi te kufizuar ( invalid pune, invalid paraplegjik, invalid tetraplegjik);

b)      Vertetim qe leshon shoqata e invalideve te punes se rrethit perkates se bashku me fotokopjen me vule te njome te Deshmise se Invalidit te Punes te perfituar sipas statusit te invalidit te punes;

c)      Vertetim origjinal te institutit te sigurimeve shoqerore per pagesen e pensionit te invaliditetit;

d)     Vërtetim nga njesia e veteqeverisjes vendore per masen e ndihmes ekonomike te plote apo te pjesshme qe perfiton familja e studentit;

e)      Fotokopje te kartes se identitetit te studentit dhe te prindit invalid;

3- Studenteve deri ne moshen 25 vjeç, qe kane vetem njerin nga prinderit, pasi prindi tjeter eshte ndare nga jeta dhe familja përfiton ndihmë ekonomike

a)      Çertifikate vdekjeje e prindit qe u eshte ndare nga jeta;

b)      Vertetim nga njesia e veteqeverisjes vendore qe familja perfiton ndihme ekonomike si familje ne nevojë;

4-Studentet, qe kane perfituar statusin e jetimit, deri ne moshen 25 vjeç;

a) Fotokopje e kartes se identitetit;

b) Certefikaten e vdekjes se dy prinderve;

c) Fotokopje e noterizuar e statusit te jetimit te perfituar nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise;

5- Studentet femije te punonjesve te Polidse se Shtetit, te Gardes se Republikes, te Sherbimit te Kontrollit te Brendshem, te Policise se Mbrojtjes nga Zjarri dhe te Shpetimit, te Forcave te Armatosura, te Sherbimit Informativ Shteteror dhe te Policise se Burgjeve, qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres, te konfirmuar nga ministria pergjegjese per punet e brendshme dhe ajo e mbrojtjes;

a) Fotokopje e kartes se identitetit;

b) Çertifikate vdekje e prindit qe ka humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres;

c) Vertetim konfirmimi nga Ministria perkatese;

6- Studentet rome dhe ballkano-egjiptianet,

a) Fotokopje e kartes se identitetit;

b) Vetdeklarim noterial per perkatesine e etnise;

7- Ish të denuarit dhe të përndjekurit politikë si dhe studentet me prinder te denuar politike me heqje lirie;

a) Veretimi i statusit te prindit ish te perndjekur/ denuar politik;

b) Deshmi penaliteti per prindin ish te perndjekur politik ose vertetim per kohen e denimit te leshuar nga ministria e puneve te brendshme.

c) Certifikatë familjare

d) Fotokopje e kartës së identitetit të studentit

 

Shenim: Nuk perfitone nga ky vendim individet qe u takojne shtesave sociale me lart, te cilet:

1 – Jane duke ndjekur nje program te dyte studimi per te cilin duhet te perballojne koston e plote te studimeve. Nga ky rregull perjashtohen studentet e shkelqyer

2- Studentet përsëritës.

 

AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT ËSHTË NGA DATA NGA 01.06.2018-15.06.2018

 

DOKUMENTACIONI DOREZOHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE.